Soutěž

Podmínky soutěže – zákazníci

 1. Pořadatel soutěže

  1. Pořadatelem soutěže je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, IČO: 00032743, se sídlem U Rajské zahrady 3/1912, Praha 3, PSČ 130 00, zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu L, vložce 59070 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Termín a místo konání soutěže

  1. Soutěž probíhá od 5. 8. 2019 (od 00:00 hodin) do 31. 8. 2019 (do 23:59:59 hodin) na internetových stránkách www.skupina.coop/soutez2019.
 3. Podmínky účasti soutěže

  1. Soutěže se může zúčastnit občan České republiky starší 18 let a osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, která splnila všechna zde stanovená pravidla (dále jen „Soutěžící“).
  2. Soutěž neplatí pro zaměstnance prodejen COOP resp. zaměstnance členských družstev Pořadatele, zaměstnance Pořadatele, a jejich rodinné příslušníky.
  3. Podmínkou účasti soutěže je registrace speciálního kódu do registračního formuláře na stránkách www.skupina.coop/soutez2019 (dále jen „Registrace“). Registrace Soutěžícího, která neobsahuje platnou emailovou adresu, nebo obsahuje emailovou adresu, jež nenáleží Soutěžícímu, bude považována za neplatnou.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Soutěžící, u kterých bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Soutěžícímu v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže, neudělit či nepředat Výhry v případě jakéhokoliv porušení pravidel soutěže ze strany Soutěžícího. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.
 4. Princip soutěže, výhry a kontaktování výherců

  1. Principem soutěže je registrace speciálního kódu, který obdržíte na obalu kouzelné čokokarty (dále jen „Čokokarty“) při nákupu nad 299 Kč, který zaplatíte bezhotovostně platební kartou Mastercard, ve vybraných prodejnách COOP, do registračního formuláře na stránkách www.skupina.coop/soutez2019. Vybranné prodejny budou označeny různými propagačními materiály.
  2. Čokokarty se speciálním kódem jsou dostupné pouze ve vybraných prodejnách COOP, a to jen do vyčerpání zásob dané prodejny. Vybranné prodejny budou označeny různými propagačními materiály.
  3. Řádně zaregistrovaný Soutěžící se ihned po registraci speciálního kódu dozví, zda vyhrál některou z cen (dále jen „Výhra“).
  4. Každý účastník je povinen uchovat si obal od čokolády se soutěžním kódem pro možnost ověření výhry. Obal od čokokarty může být ověřen proti dokladu totožnosti osoby, která je uvedena v registraci.
  5. Do soutěže byly zařazeny následující Výhry:
   1. 600 ks lístků do kina na novou pohádku Hodinářův učeň. Lístek lze uplatnit v některém z desítek kin v ČR, které stanoví Pořadatel.
   2. 40 ks chytrých hodinek Xiaomi Amazfit Bip Black.
  6. Soutěžící, kteří vyhráli některou z Výher, (dále jen „Výherci“) budou Pořadatelem kontaktováni za účelem předání Výhry prostřednictvím emailové adresy uvedené při Registraci speciálního kódu (dále jen „Informace o výhře“). Výherci do 7 dnů po obdržení Informace o výhře sdělí Pořadateli jméno, příjmení a adresu pro zaslání Výhry; pokud tak neučiní, má se za to, že Výherce nemá zájem o Výhru, a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel zašle Výhru na sdělenou adresu do jednoho měsíce od obdržení sdělení o zasílací adrese Výherce. Výhry, jež se nepodaří doručit, propadají ve prospěch Pořadatele.
  7. Informace o výhře dorazí prostřednictvím emailu s dalšími informacemi nutnými pro vstup do kina.
  8. Výherce má nárok na výhru ve svém vybraném kině pouze v případě, pokud kino film Hodinářův učeň promítá. Nabídka kin se může odlišovat a organizátor akce nenese odpovědnost za programy jednotlivých kin.
 5. Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

  1. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za jakoukoli změnu přenášených informací.
  2. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není odpovědný za překážky (ať subjektivní či objektivní) na straně Soutěžícího. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakékoli skutečnosti.
  3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn v Pořadatelem odůvodněných případech v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsob určení výherců, druhy výher a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit či prohlásit za neplatnou (zejména v případě technické nebo jiné systémové chyby, či jiného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivosta řádný chod soutěže). Veškeré případné změny pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou Pořadatelem neprodleně uveřejněny na stránkách www.skupina.coop/soutez2019, včetně uvedení důvodů, a nabývají účinnosti jejich zveřejněním.
  4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení Výher z důvodů spočívajících na straně Výherce a/nebo dopravce. Pořadatel nenese žádné náklady Soutěžícího vzniklé v souvislosti se soutěží, zejména za účelem převzetí Výhry.
  5. Pořadatel nenese odpovědnost, pokud vybrané kino film nepromítá a výherce nemá nárok na uvedení filmu ve vybraném kině. Program záleží na jednotlivých kinech.
 6. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

  1. Pořadatel bude, jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) a příslušných vnitrostátních předpisů, v souvislosti s účastí Soutěžících v soutěži zpracovávat osobní údaje Soutěžících získané při Registraci v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon …..a při další komunikaci s Výhercem, v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa kontaktní adresya a IP-adresy, za účelem realizace , zejm. k zajištění jejího hladkého průběhu, kontroly plnění podmínek, vyhodnocení, navázání kontaktu s Výherci. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže dle těchto pravidel a po jejím skončení po dobu nezbytně nutnou ke kontrole dodržení pravidel soutěže a předání Výher, nejdéle však 3 měsíce od skončení soutěže. S ohledem na výše uvedené není možná účast Soutěžícího v soutěži bez současného zpracování jeho osobních dat.
  2. Soutěžícím, jakožto subjektům údajů, náležejí veškerá práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v GDPR, např. právo obdržet bezplatné informace o osobních údajích, které Pořadatel zpracovává o Soutěžícím, právo na přístup k nim, na jejich doplnění a opravu v případě neúplných/nepřesných osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo žádat na Pořadateli vysvětlení, pokud se Soutěžící domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo s právními předpisy, právo žádat o odstranění závadného stavu, právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem PPlk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Soutěžící může svá práva uplatnit u Pořadatele emailem zaslaným na adresu scmsd@coop.cz nebo na adresu Praha 3, U Rajské zahrady 3/1912, PSČ 130 00. Soutěžící bere na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v těchto pravidlech je podmínkou účasti v soutěži a že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů znamená automaticky ukončení účasti Soutěžícího v soutěži.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato úplná verze těchto pravidel. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
  2. Jakýkoliv pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku spojenou se soutěží nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody či jiné újmy.
  3. Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výhry není možné domáhat se právní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích či za ně požadovat jinou věcnou náhradu.
zpět na COOP soutěž s Mastercardem pro zákazníky